Kinderbijslagkrant.be

Xerius Kinderbijslagfonds draagt zorg voor correcte en betrouwbare informatie en zet zich in voor een goed bereikbare en toegankelijke website. De website kinderbijslagkrant.be geeft u 4 x per jaar nieuws over kinderbijslag en aanverwante zaken.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en deze zonder enig voorbehouden te aanvaarden. Door de website en de informatie hierop te consulteren stemt u in met deze voorwaarden.

Gebruik van de website

Xerius Kinderbijslagfonds besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Xerius Kinderbijslagfonds behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing de informatie op de website te wijzigen. Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Xerius Kinderbijslagfonds zich inspannen om deze zo snel mogelijk te corrigeren. Xerius Kinderbijslagfonds zet zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen.

We kunnen echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Xerius Kinderbijslagfonds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Bescherming van persoonsgegevens

Xerius Kinderbijslagfonds hecht veel waarde aan uw privacy. Binnen onze organisatie richten we onze processen zo in dat uw gegevens veilig worden verwerkt. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bezorgt u ons informatie, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden door ons bewaard om te kunnen voldoen aan uw verzoek om de nieuwsbrief te verzenden.

Daarnaast worden uw gegevens bewaard om:

  • u eventueel achteraf op de hoogte te brengen van promoties en acties;
  • statistische klantanalyses te doen en de kwaliteit van onze diensten te onderzoeken.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Xerius Kinderbijslagfonds behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie, logo’s, teksten, handelsnamen, afbeeldingen, lettertypes en andere digitale bronnen.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Xerius Kinderbijslagfonds bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Xerius Kinderbijslagfonds wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Xerius Kinderbijslagfonds mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat de Xerius Kinderbijslagfonds de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. Het staat Xerius Kinderbijslagfonds vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze website te publiceren.